Zöld Óvoda tartalmak

Zöld óvoda szellemisége

Óvodánk egyedi arculatának erőssége, hogy a fenntartható fejlődését a partnerekkel, családokkal való együttműködésre alapozza. Fejlesztési céljaink és feladataink összhangban vannak a társadalmi szempontokat figyelembe vevő város/településfejlesztés céljaival. Nyitott, hatékony partneri viszony alakult ki óvodánk fenntartójával, melyre jellemző a klímabarát, környezettudatos, fenntartható szemlélet. Intézményünkre nézve pozitív változásokat eredményeztek a Zöld Óvoda cím adta lehetőségek.

Óvodánk pedagógiai küldetésében, pedagógiai programjában és szellemiségében, konkrét hivatkozásokkal kimutathatóan és tetten érhetően az országos, hatályos tartalmi szabályozó által „Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá a fenntartható fejlődés érdekében helyezzen hangsúlyt a környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására.” 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott környezeti és egészségnevelési prioritások alapján működik, összhangban a helyi önkormányzati dokumentumokban megfogalmazottakkal. Az óvoda pedagógiai programja a környezettudatos nevelést kiemelten kezeli, erre építi a fejlődést elősegítő tevékenységeket, tartalmazza a fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettséget, előtérbe helyezve a helyi értékek megismerését, védelmét és megőrzését.

Zöld tartalmak

Környezeti adottságok

Az óvodaépület helyiségeinek berendezése segíti a környezetbarát szemléletmód, valamint az egészséges életmód megalapozását. Az óvoda berendezése az egyszerűség, a takarékosság a praktikusság jegyeit mutatja, a helyi sajátosságot is tükröző természetes anyagok felhasználása érvényesül. A gyermekek által használt eszközöket, játékokat, berendezési tárgyakat ezen elvek felhasználásával biztosítjuk. Minden csoportszobának egyéni hangulata, arculata van, sok-sok növénnyel, a természetsarokban a természet által adott „kincsekkel”. Az óvoda területén biztosított központilag a szelektív hulladékgyűjtés és a csoportszobákban egyaránt, elhelyezett gyűjtőkkel. Alkalmazzuk a „hulladék nem szemét” elvét, ajándékokat, játékokat készítünk az arra még alkalmas hulladékból. A használt papírokat, műanyagokat külön tárolókba gyűjtjük, ahonnan rajzolgatás, vágás, hajtogatás, barkácsolás céljából felhasználhatják azokat.

Az óvoda működtetése során az óvoda vezetősége kiemelten törekszik a környezetkímélő anyagok használatára, a tudatos takarékosságra. A takarékossági rendszer kiépített az óvodában a villany-, a vízhasználat és a fűtés terén. Energiatakarékos izzók vannak a folyosókon, termekben a világítás megfelel az egészségügyi előírásoknak.

Az óvoda udvara mentes a legtöbb allergiát, valamint az esetleges mérgezést és sérülést okozó növényektől. Az óvodakertben a helyi lehetőségek figyelembevételével valósul meg a zöldséges- és virágoskert, a gyógy-és fűszernövény rész, a komposztáló. A gyermekek kertgondozásához kisméretű kerti szerszám biztosított. Az udvari játékok környezetbarát anyagból készültek, és megfelelő helyet, teret, időt adnak a gyermekek egészséges mozgásához, szabad játékához. Az udvari árnyékolók és ivókút, illetve ivási lehetőség biztosított.

Tevékenységek

A környezeti nevelés terén sajátos, pozitív változásokat eredményeznek a zöld tartalmak. A spontán és szervezett tanulási folyamatokban széles tevékenységi lehetőséget, inger gazdag környezetet biztosítunk a gyerekek számára, aktívan fordulnak a környező világ felé, sokféle tapasztalatot szereznek, azokat beépítik ismereteikbe, s egy új szituációban a megtanultakat képesek alkalmazni. A természethez való pozitív viszonyulást segíti a támogató szülői, nevelői példa, a modellkövetés a gyermekeknél. A gyerekek ösztönösen tisztelik a természetet és rácsodálkoznak sokszínű élővilágunkra. Segítünk nekik abban, hogy megmaradjon bennük ez az eredendő képesség és bízunk benne, hogy felnőtté válva is képesek lesznek harmóniában élni a természettel. Az óvodai élet mindennapjaiban a gyermekek aktívan fedezik fel a természetet, környezetüket, melyhez az óvónők megfelelő szaktudományos, természettudományos ismeretanyaggal közvetítve feldolgozzák az ajánlott tevékenységek során a tartalmakat. A környezettudatos szemlélet kialakítása a teljes személyiség fejlődését átható nevelési folyamat, melynek Pedagógia programunkba való megfogalmazása, a természet- és élet közeliség mottója: „Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!” A felelősségteljes, a környezettel való harmonikus kapcsolat kialakítása, az értékóvó és értékteremtő tevékenységek elősegítése, a morális elvek, a normák és szabályok betartása és betartatása, a pozitív környezeti attitűdök kialakítása áthatja az óvodai élet mindennapjait, élménye kihat a gyermeki játékra, mint a tanulás elsődleges formájára is. A külső világ tevékeny megismerése, a környezeti nevelés gyakorlata élményalapú és tevékenységre serkentő, nem szorul be a csoportszoba és az óvoda falai közé. Tanulmányi séták, múzeum, az állatkert közvetlen tapasztalatot és ismeretet nyújtó, élményszerű tanulási környezetként szolgálnak.

Jeles napjaink

Intézményünkben az egész évet áthatja a Zöld jeles napok sorozata. A zöld jeles napok a környezettel, a fenntarthatósággal összefüggők azért fontosak, mert legalább évente egy-egy napon lehetőséget adnak arra, hogy foglalkozzunk a jövőnket érintő kérdésekkel.

Zöld jeles napjaink: Állatok világnapja október 04. Víz világnapja március. 22. Föld napja április 22. Környezetvédelmi világnap június 05. Madarak és fák napja június 10.

A zöld ünnepek és jeles napok projektmódszerrel és élménypedagógiával valósulnak meg intézményünkben, mely olyan jellemzőkkel bír, ami a gyermekek érdeklődésre, kíváncsiságra, felfedező kedvére, vállalkozó kedvére épít. A sokféle érdekes felkínált téma közül a leginkább vonzó választására ad alkalmat, mely támogatja egyben az óvodai tanulás sajátosságait is.

 

Környezetünkben lévő értékeinket megismerve fontos hogy védjük és tudatosítsuk fontosságát, törekedve a környezetharmónia megteremtésére.

 

Munkaközösség - Munkacsoport az óvodában

 

Zölden zöldebb munkaközösség

Célunk:

Hogy a gyermekek tiszteljék környezetüket, biztosítsuk a környezettudatos magatartás megalapozását, figyelembe véve a fenntarthatóságra nevelés szükségszerűségét. Ráirányítani a figyelmet, hogy mindannyian a természet része vagyunk, beleszülettünk. Ezért nem mindegy, hogy milyennek látjuk és milyenné formáljuk. A kisgyermekek az élményein keresztül ismeri meg a körülötte lévő világot, és érzelmein keresztül alkot róla képet, ezért célunk a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése.

 

Feladatunk:

Olyan képességek fejlesztése, amely segítségével nem csak eligazodnak benne a gyermekek, hanem együtt is tudnak élni vele. Először a szűkebb természet és társadalmi környezetüket ismerik meg a gyerekek, majd fokozatosan tágítjuk a világukat. A természet megfigyelésével, kirándulásokkal, sétákkal kezdünk. Az itt szerzett élményekből begyűjtött termésekből heteken keresztül „élhetünk”. A körülöttünk  lévő negatív jelenségekre és ráirányítjuk a gyerekek figyelmét (szemetelés, fák ágainak tördelése stb.). A pozitív szokások, szokásrendszerek kialakításával fejlesztjük az érzelmekre épülő tudatos környezet – és természetvédelem igényét. Megfigyeljük a körülöttünk élő emberek életmódját. Megismerkedünk a népszokásokkal, hagyományokkal, ezzel is gazdagítva, formálva a gyermekek értékrendjét. Feladatunk a mások iránti tisztelet és megbecsülés érzésének fejlesztése, az egészséges életmód szokásainak kialakítása (mozgás, táplálkozás, életritmus).

Kiemelt feladataink a környezeti nevelés, a környezettudatosság jegyében

 

-           Őszi betakarítás hete az egészséges életmód jegyében.

-           Őszi, tavaszi nagytakarítás az udvaron.

-           Madárgondozás projekt csoportonként: madáretetők rendbe hozása, feltöltése élelemmel, napi megfigyelések.

-           Madarász ovi foglalkozások megpályázása

-           Őszi, tavaszi kirándulások, őszi és téli, tavaszi tematikus séták a Városligetbe, Natura 2000. terület látogatása, természettel kapcsolatos megfigyelések. Az év madara, az év fájának megismerése.

-           Víz világnapja bent az óvodában: séta a Duna partra és a Városligeti tóhoz, vizes játékok szervezése, a víz, a környezet óvásának kiemelése.

-           Gellért hegyi víztározó meglátogatása

-           Föld Napja rendezvény megszervezése, lebonyolítása, kiskertek gondozása.

-           Komposztálók folyamatos karbantartása, termelt komposzt kiszórása.

-           Csoportonként csíráztatott palánták kiültetése a magaságyásokba, a csoportok előtti virágládákba ültetés, játékos vetélkedők, versenyek környezetünk óvásának jegyében.

-           Zöld faliújság.

-           FKF Zrt. által szervezett szelektív hulladékgyűjtés, játékos program megszervezése, helybiztosítása.

-           Szponzorok keresése.

-           Szülői munkaközösség, szülők tájékoztatása az elért eredményekről.

-           Zöld Óvoda pályázat kritérium rendszernek megfelelés.

 

 

Egészséges életmód munkacsoport

 

Az élet és az egészség, az embernek semmi mással nem pótolható alapvető értéke. Nélküle sem egyéni, sem társadalmi lét, sem kultúra nem valósítható meg.

Az egészség megszerzése, fenntartása és fejlesztése az egyed, illetve a közösség egész életén át tartó, az élethez, a sikeres önmegvalósításhoz és a társkapcsolatokhoz szükséges feladatát képezi. Az egészségvédő és egészségfejlesztő magatartás elérésének feltétele azoknak az alapképességeknek az elsajátítása, amelyek az egészséget védik, fejlesztik, ha kell, korrigálják.

Óvodánkban az egészség megtartása, fejlesztése, az életre, a sikerre vonatkozó kompetenciák kialakítására épül, amely feltételezi a személyiség (testi, érzelmi, értelmi, akarati és társkapcsolati viselkedés) megismerését, gyakorlással erősíti a különböző élethelyzetekben a testi-lelki edzettséget, pótolja, kiegészíti a hiányzó egészségvédő képességet, továbbá attitűddé alakítja az egészségvédő magatartást.

Az egészséges életmódra nevelés, a természet és életközeliség komplexen alkotja óvodánk egészségnevelési programját.

Az egész nevelési folyamatunk szerves része az egészségnevelés megvalósítása - a gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítése - „Speciálisan gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása a megfelelő szakemberek bevonásával”. Az egészséges életmód alakításában a szülőkön kívül, a gyermekorvos és a védőnő is fontos partnerünk. Közös érdekünk a családokkal, hogy az egészséges életmódhoz kapcsolódó szokások és szabályok rögződjenek a gyermekeknél, ezért szükségesnek tartjuk a folyamatos konzultációt, az óvodai és a családi szokásrendszer összehangolását az egészséges életmód terén is.

 

Csoportjainkban az egészséges életmód szokásainak alakításához fontos szempont a megfelelő életritmus kialakításának megalapozása, a jól szervezett napirenddel a gyermekek szükségleteihez igazodó nyugodt, kiegyensúlyozott élettempó biztosítása és az egészséges, biztonságos, esztétikus környezet megteremtése.

 

Az egészséges életmód területei:

  • a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése,
  • a harmonikus, összerendezett mozgásfejlődés elősegítése,
  • a gyermek egészségének védelme, baleset-megelőzés
  • a testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása
  • egészséges környezet biztosítása
  • prevenció, korrekció (pld. gyógytorna, gerinc és lábtorna)

 

Óvodánk esztétikuma, a rendelkezésre álló helyiségek tágassága, a természeti környezet, amelyben elhelyezkedik, a korszerű játszóudvar csodálatos szakmai lehetőségeket kínál fel óvodapedagógusainknak. Óvodás gyermekink így önfeledt, szép, derűs óvodáskora biztosított Környezetünk kiemelten alkalmas az egészségnevelés, a környezettudatosság, a természetszeretet, a korszerű mozgásfejlesztés magas szintű megvalósítására. Az Egészséges Életmód Munkaközösség idei tanévben az új feladat mellett folytatja a hagyományosan beépített, munkaközösségi tagok javaslatai alapján megszavazott javasoltakat is.